Ενέργεια

Ο συνεργάτης για όλες τις λύσεις

Επαγγελματική διαχείριση με:

 • Βελτιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής σας,
 • μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους και

Υπηρεσίες Φ/Β

Επαγγελματικές υπηρεσίες για την αγορά/πώληση, λειτουργία και βελτιστοποίηση του φωτοβολταϊκού σας συστήματος

Το πλήρες πακέτο μας για διαχειριστές ή ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών συστημάτων ανοίγει τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο για την αγορά και πώληση ηλιακών συστημάτων, τα επαγγελματικά διαδικτυακά μας εργαλεία διαχείρισης για τα φωτοβολταϊκά σας συστήματα και η πρόσβαση στην επιλεγμένη σειρά υπηρεσιών μας, βελτιστοποιούν την απόδοση των επενδύσεών σας.

Η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών εξασφαλίζει εξυπηρέτηση υψηλότερης ποιότητας, χαμηλές τιμές και την μέγιστη ικανοποίηση πελατών.

Διαθέτουμε ένα αξιόπιστο δίκτυο έμπειρων συνεργατών που ειδικεύονται στα φωτοβολταϊκά που μπορούν να βασιστούν σε πολυετή τεχνογνωσία σε όλα τα θέματα. Στόχος μας είναι να βελτιστοποιήσουμε περαιτέρω το φάσμα των υπηρεσιών μας για εσάς.

Υπηρεσίες πού καλύπτουμε

 • Εξέταση συμβάσεων με παρόχους υπηρεσιών (π.χ. διαχείριση, συμβάσεις συντήρησης) και προσδιορισμός δυνατοτήτων οικονομικής βελτιστοποίησης
 • Εξέταση και επιβολή εγγύησης και αξιώσεων για ζημιές (π.χ. ελαττώματα συστήματος) vs. Χειριστές, εγκαταστάτες ή προμηθευτές εξαρτημάτων
 • Συμβουλές και υποστήριξη για την εφαρμογή συγκεκριμένων νομικών βημάτων με εξωτερικούς εργολάβους
 • Εξέταση για πιθανούς κινδύνους στο πλαίσιο συμβατικών σχέσεων με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών
 • Διαφωνία σχετικά με κανονισμούς χρηματοδότησης ή συμφωνίες αγοράς
 • Αβεβαιότητα σχετικά με την αναγκαιότητα ή τη χρησιμότητα νομικών μέτρων σε ορισμένες περιπτώσεις
 • Προβλήματα ρευστότητας ή επικείμενη αφερεγγυότητα

Υπηρεσίες EPC

 • Έγκαιρη και με το κλειδί στο χέρι κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων
 • Βελτιστοποίηση της θέσης των Φ/Β σας (π.χ. συμπεριλαμβανομένης της υποδομής αποθήκευσης)
 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαδικασιών και διασφάλιση ποιότητας
 • Υψηλής ποιότητας ανάπτυξη και υλοποίηση έργου
 • Τεχνική βελτιστοποίηση των εξαρτημάτων, και για ακραίες συνθήκες λειτουργίας
 • Εξασφάλιση ταχείας υλοποίησης
 • Βελτιστοποίηση απόδοσης της θέσης των Φ/Β σας
 • Νομική προστασία των έργων

Τι περιλαμβάνει μια υπηρεσία EPC;

 • Σύνταξη εκθέσεων, μελέτες σκοπιμότητας και οικονομικές αναλύσεις κερδοφορίας
 • Μηχανική/Ανάπτυξη: Σχεδιασμός Φ/Β έργου, ανάλυση χώρων, πλήρης αδειοδότηση
 • Προμήθεια: Αγορά υλικού και εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας
 • Κατασκευή/Υλοποίηση: Κατασκευή και διασύνδεση στο δίκτυο των φωτοβολταϊκών έργων, διαχείριση των παρόχων υπηρεσιών
 • Δοκιμή και παρακολούθηση της θέσης σε λειτουργία του ολοκληρωμένου φωτοβολταϊκού έργου
 • Νομική προστασία των έργων με όλες τις εγκρίσεις και απόκτηση πιστοποιητικών συστήματος

Νομικές υπηρεσίες

 • Ορισμός βασικών ακρογωνιαίων λίθων μιας συναλλαγής και προετοιμασία τους (ιδίως λίστα ελέγχου απαιτήσεων, έλεγχος εγγράφων, δεδομένων κ.λπ.)
 • Δόμηση της συναλλαγής, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις φορολογικές επιπτώσεις και τις ευκαιρίες για βελτιστοποίηση
 • Εξέταση του αντικειμένου της αγοράς και των βασικών εγγράφων καθώς και αξιολόγηση νομικών κινδύνων (due diligence), π.χ. κανονισμοί επιχορήγησης, δουλείες και άλλες συμβάσεις που σχετίζονται με έργα, όπως συμβάσεις EPC ή μίσθωσης
 • Σύνταξη και αναθεώρηση των συμβάσεων αγοράς και των απαραίτητων παρεπόμενων συμφωνιών
 • Νομικές συμβουλές σε σχέση με τη χρηματοδότηση και την παροχή εξασφαλίσεων
 • Υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση και τον νομικό χειρισμό της συναλλαγής (κλείσιμο)

Υπηρεσίες απόδοσης φωτοβολταικών συστημάτων

 • Αξιολόγηση της καταλληλότητας της τοποθεσίας με χρήση ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων
 • Προσδιορισμός της αναμενόμενης απόδοσης λαμβάνοντας υπόψη τη διαμόρφωση του συστήματος για το συγκεκριμένο έργο (σκίαση, γωνία ακτινοβολίας, σχεδιασμός συστήματος κ.λπ.)
 • Υπολογισμός των παραγόντων επιρροής και απώλειας που επηρεάζουν το έργο που επηρεάζουν την απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Βεβαίωση, σχετικά με την πιθανή συγκεκριμένη απόδοση από αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες που αναλύουν ένα έργο ανεξάρτητα και με κατάλληλο τρόπο

Αξιολόγηση κινδύνου του φωτοβολταϊκού σας έργου

 • Εξέταση της πληρότητας και αξιοπιστίας της τεχνικής τεκμηρίωσης σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα από έμπειρους ειδικούς Φ/Β
 • Αξιολόγηση της απόδοσης με έγκυρες τιμές με αποδεδειγμένες μεθόδους πρόβλεψης στη βάση ανάλυσης απόδοσης άλλων ήδη υπαρχόντων συστημάτων που λειτουργούν
 • Εξέταση και αξιολόγηση όλων των σχετικών συμβάσεων από τεχνική και οικονομική άποψη καθώς και συστάσεις για ενέργειες για την εξασφάλισή τους
 • Προαιρετική επιτόπια επιθεώρηση από ειδικούς Φ/Β με τεχνική εξειδίκευση για την αποκάλυψη όλων των πιθανών κινδύνων λόγω λανθασμένης εγκατάστασης (ακόμα και όταν τα συστήματα είναι σε λειτουργία)

Τα οφέλη από την αξιολόγηση κινδύνου

 • Ένα πρότυπο για την αξιολόγηση κινδύνου μιας επένδυσης σε φωτοβολταϊκά συστήματα που είναι αποδεκτό και δοκιμασμένο από τράπεζες, επενδυτές και την διεθνή αγορά

Χρηματοδότηση φωτοβολταϊκών έργων

 • Προνομιακή μεταχείριση στις συνεργαζόμενες τράπεζες μέσω στενής συνεργασίας
 • Ένα δίκτυο αποκλειστικά συνεργαζόμενων τραπεζών που ειδικεύονται στα φωτοβολταϊκά
 • Γρήγορη, εύκολη και αποτελεσματική διαφανή διαδικασία υποβολής αιτήσεων
 • Λήψη των απαραίτητων εγγράφων και εκθέσεων από γνωστούς συνεργάτες
 • Μια πρώτη ένδειξη συνήθως μετά από 48 ώρες. Τα βασικά δεδομένα καθιστούν πολύ εύκολη τη σύγκριση της χρηματοδότησης που προσφέρεται για το φωτοβολταϊκό σας σύστημα
 • Εξειδικευμένοι υπάλληλοι θα σας συμβουλεύσουν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των Φ/Β σας και θα σας υποστηρίξουν σε κάθε βήμα της αίτησης

Προσδιορισμός της απόδοσης του έργου

 • Ανεξάρτητη πραγματική καταγραφή της συνολικής κατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος – για δικούς σας σκοπούς ή ως τεκμηρίωση για εξωτερικούς φορείς (π.χ. υποψήφιους αγοραστές, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, αρχές)
 • Προσδιορισμός της έκτασης και των αιτιών των παραγόντων που μειώνουν τα κέρδη και εκτίμηση των απαραίτητων μέτρων και επιπτώσεων
 • Επαγγελματική αξιολόγηση και επιδιόρθωση υφιστάμενων ελαττωμάτων προκειμένου να αντιμετωπιστεί προληπτικά οποιαδήποτε μείωση της απόδοσης
 • Έλεγχος του φωτοβολταϊκού συστήματος κατά την ημερομηνία κλειδί για τη διασφάλιση τυχόν αξιώσεων εγγύησης ή εγγύησης από κατασκευαστές, εγκαταστάτες ή προμηθευτές
 • Τεκμηριωμένη επιθεώρηση του συστήματος σύμφωνα με νομικούς κανονισμούς και πρότυπα

Ποια μέτρα περιλαμβάνονται και ποιες υπηρεσίες μπορείτε να περιμένετε;

 • Επιτόπια επιθεώρηση και οπτικός έλεγχος της συνολικής κατασκευής και των επιμέρους εξαρτημάτων για σωστή συναρμολόγηση και λειτουργία
 • Ανάλυση βλαβών και ελαττωμάτων σύμφωνα με το καθορισμένο σχήμα δοκιμής με διαφορετικές προσεγγίσεις (π.χ. θερμογραφία)
 • Διάφορες μέθοδοι εξέτασης και μέτρησης για σύγκριση της κατάστασης με τιμές αναφοράς για την βελτιστοποίηση του συστήματος
 • Ειδικές δοκιμές καθορισμένων προτύπων και νομικών απαιτήσεων, όπως απαιτείται
 • Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και των δοκιμών μαζί με επεξηγήσεις ή αναφορά αποτελέσματος/ζημίας με συστάσεις για δράση (π.χ. για υποβολή σε ασφαλιστικές εταιρείες)
Loading...